4524) ఒక జననం ఆశ్చర్యమే ఆ సంభవం నిశ్శబ్దమే

 ** TELUGU LYRICS **

ఒక జననం ఆశ్చర్యమే
ఆ సంభవం నిశ్శబ్దమే
జగతి నాభిలో దైవభూమిలో సంభవించెనుగా
సర్వసృష్టిలో ఉన్నవన్నియు సంతసించెనుగా
అద్భుతం అద్భుతం అద్భుతం
యేసయ్య జననమే అద్భుతం
అద్భుతం అద్భుతం అద్భుతం
మహిమే మనిషాయె అద్భుతం

దేవుడే బాలుడైన అద్భుతం
కన్యనందు ఉదయించిన అద్భుతం
ప్రవచనమే నెరవేరిన అద్భుతం
వాక్యమే రూపుదాల్చిన అద్భుతం (2)
మరియమ్మ మురిసిన అద్భుతం
పశులపాక పరవశించిన అద్భుతం 
బెత్లెహేము ధన్యమైన అద్భుతం 
నజరేతుకు నజరానా అద్భుతం
||అద్భుతం||

దేవదూత ప్రకటించిన అద్భుతం 
అందరికీ సువర్తమానం అద్భుతం
రక్షకుడు పుట్టెనంట అద్భుతం 
కాలమును విభజించిన అద్భుతం (2)
దేవునికి మహిమనిచ్చిన అద్భుతం
భూమినందు సమాధానం అద్భుతం
కాపరులు ప్రచురించిన అద్భుతం
కృపాసత్య సంపూర్ణ అద్భుతం 
||అద్భుతం||

విశ్వమే విస్తుబోయిన అద్భుతం
తారనే నడిపించిన అద్భుతం 
హేరోదును భయపెట్టిన అద్భుతం
జ్ఞానులు పూజించిన అద్భుతం (2)
ప్రేమయే ప్రభువైన అద్భుతం
పాపములు క్షమియించిన అద్భుతం
సత్యమే మార్గమైన అద్భుతం
నిత్యజీవ అంకురమే అద్భుతం 
||అద్భుతం||

** ENGLISH LYRICS **

Oka Jananam Aascharyame - 
Aa Sambhavam Nishabdhame (2) 
Jagathi Naabhilo Daivabhoomilo Sambhavinchenugaa
Sarvasrustilo Unnavanniyu Santhasinchenuga
Adhbutham Adhbutham Adhbutham
Yesayya Jananame Adhbutham
Adhbutham Adhbutham Adhbutham
Mahime Manishaaye Adhbutham (2)

Devude Baaludaina Adhbutham
Kanyanandhu Udhayinchina Adhbutham
Pravachaname Neraverina Adhbutham
Vaakyame Roopudhaalchina Adhbutham (2)
Mariyamma Murisina Adhbutham
Pasulapaaka Paravasinchina Adhbutham
Bethlehemu Dhanyamaina Adhbutham
Nazarethuku Najaraana Adhbutham
||Adhbutham||

Devadhootha Prakatinchina Adbutham - 
Andharaki Suvarthamaanam Adhbutham
Rakshakudu Puttenanta Adhbutham - 
Kaalamunu Vibhajinchina Adhbutham (2)
Devuniki Mahimanicchina Adhbutham - 
Bhoominandhu Samaadhaanam Adhbutham
Kaaparulu Prachurinchina Adhbutham -
Krupa Satya Sampoorna Adhbutham
||Adhbutham||

Viswame Visthuboyina Adhbutham - 
Thaarane Nadipinchina Adhbutham
Herodhunu Bhayapettina Adhbutham - 
Gnaanulu Poojinchina Adhbutham (2)
Premaye Prabhuvaina Adhbutham
Paapamulu Kshamiyinchina Adhbutham
Satyame Maargamaina Adhbutham
Nithyajeeva Ankurame Adhbutham
||Adhbutham||

--------------------------------------------------------------------------
CREDITS : Tune & Music : Joshi Madasu
Lyrics : Nathanael ( Venkateswara Rao Puvvula )
Vocals : Pastor. Samuel Paul Rowthu 
--------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments