4531) నిశబ్ద నిశీధిలో ప్రశాంత ప్రకృతిలో ప్రభవించె దివ్యకాంతి తూర్పుదిక్కున

** TELUGU LYRICS **

నిశబ్ద నిశీధిలో - ప్రశాంత ప్రకృతిలో
ప్రభవించె దివ్యకాంతి - తూర్పుదిక్కున
ఉదయించె బాలయేసు - పశుల శాలలో

పసులశాలయె - పసిడికోటగా
కన్నె మరియయే - రాజమాతగా
నరజాతిని రక్షింప - ధరరాజై జనియించే
వరసుగుణ ధారుడు - మహితుడేసుడే
||నిశబ్ద||

విశ్వమంతయు - అక్షయరాజ్యం
భూలోకమే - రాజమందిరం
సర్వలోక పాలకుడు - రారాజై ఉదయించే
పరలోక నాధుడు - పవిత్రుడేసుడే 
||నిశబ్ద||

-------------------------------------------------------------------------------------------------
CREDITS : Tune & MUsic : Dr. Deeven Kumar & Jk. Christpher
Lyrics & Vocals : K.V.K. Churchil & Sanhithi Chaganti
-------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments