4595) నీ కృప నీ దయ మము వీడి పోలేదయ అనుక్షణం అనుదినం

** TELUGU LYRICS **

నీ కృప నీ దయ మము వీడి పోలేదయ
అనుక్షణం అనుదినం మా తోడుగా నిలచావయా
నీ కృప చూపి బ్రతికించినా ప్రభు
నీ దయ చూపి కాపాడినావు
నీ మంచి మాటలే మాకు వినిపించి నావయ
క్రీస్తేసువా ఆ.. ఆ.. మా నడత సరిచేయవా

నీ నీతిని నీ రాజ్యమును మొదట వేతకమన్నావయా
నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించమన్నావుగా ఆ.. ఆ..
క్రీస్తేసువా.. ఆ.. ఆ.. మా నడత సరి చేయవా

నీ కృప నీ దయ మము వీడి పోలేదయ
అనుక్షణం అనుదినం మా తోడుగా నిలచావయా

నా సహోదరుడు నా యెడల తప్పిదములు చేసిన యెడల
డెబ్బది యేళ్ల మార్లు వరకు క్షమించమన్నావుగా ఆ.. ఆ..
క్రీస్తేసువా.. ఆ.. ఆ.. మా నడత సరి చేయవా

నీ కృప నీ దయ మము వీడి పోలేదయ
అనుక్షణం అనుదినం మా తోడుగా నిలచావయా

ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించుట కంటేనూ
సూది బేజ్జములో ఒంటె దూరుట సులబమన్నావుగా ఆ.. ఆ..
క్రీస్తేసువా.. ఆ.. ఆ.. మా నడత సరి చేయవా

నీ కృప నీ దయ మము వీడి పోలేదయ
అనుక్షణం అనుదినం మా తోడుగా నిలచావయా
నీ కృప చూపి బ్రతికించినా ప్రభు
నీ దయ చూపి కాపాడినావు
నీ మంచి మాటలే మాకు వినిపించి నావయ
క్రీస్తేసువా.. ఆ.. ఆ.. మా నడత సరి చేయవా

నీ కృప నీ దయ మము వీడి పోలేదయ
అనుక్షణం అనుదినం మా తోడుగా నిలచావయా..

** ENGLISH LYRICS **

Nee Krupa Nee Daya Mamu Veedipoledaya
Anukshanam Anudinam Maa Thodugaa Nilichaavayya
Nee Krupa Choopi Brathikinchinaa Prabhu
Nee Daya Choopi Kaapaadinavu
Nee Manchi Maatale Maaku Vinpinchi Naavaya
Kreesthesuvaa.. Aa.. Aa.. Maa Nadatha Saricheyavaa

Nee Krupa Nee Daya Mamu Veedipoledaya
Anukshanam Anudinam Maa Thodugaa Nilichaavayya...

Nee Neethini Nee Raajyamunu Modata Vethakamannavaya
Ninnu Vale Nee Porugu Vaarini Preminchamannavugaa Aa.. Aa..
Kreesthesuvaa.. Aa.. Aa.. Maa Nadatha Saricheyavaa

Nee Krupa Nee Daya Mamu Veedipoledaya
Anukshanam Anudinam Maa Thodugaa Nilichaavayya

Naa Sahodharudu Naa Yedala Thappidhamulu Chesina Yedala
Debbadhi Yella Maarlu Varaku Kshaminchamannavuga. Aa.. Aa..
Kreesthesuvaa.. Aa.. Aa.. Maa Nadatha Saricheyavaa

Nee Krupa Nee Daya Mamu Veedipoledaya
Anukshanam Anudinam Maa Thodugaa Nilichaavayya

Dhanavanthudu Paraloka Rajyamulo Praveshinchuta Kantenu
Soodhi Bejjamulo Onte Dooruta Sulabhamannavugaa Aa..Aa
Kreesthesuvaa.. Aa.. Aa.. Maa Nadatha Saricheyavaa

Nee Krupa Nee Daya Mamu Veedipoledaya
Anukshanam Anudinam Maa Thodugaa Nilichaavayya
Nee Krupa Choopi Brathikinchinaa Prabhu
Nee Daya Choopi Kaapaadinavu
Nee Manchi Maatale Maaku Vinpinchi Naavaya
Kreesthesuvaa.. Aa.. Aa.. Maa Nadatha Saricheyavaa

Nee Krupa Nee Daya Mamu Veedipoledaya
Anukshanam Anudinam Maa Thodugaa Nilichaavayya

-----------------------------------------------------------------------------------
CREDITS : Tune & Vocal : Verpula Nikhil Paul
Lyrics & Music : Pilli Anil Kumar & Verpula Nikhil Paul
-----------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments