4435) ఆకాశంలో తార వెలిసింది ఈ వేళా నా యేసు పుట్టినందుకూ


** TELUGU LYRICS **

ఆకాశంలో తార వెలిసింది ఈ వేళా
నా యేసు పుట్టినందుకూ
జ్ఞానులకు దారి చూపిందీ ఈ తారా  
బెత్లేహేము వెళ్లేందుకూ (2)
ఆనందమానందమే మనకెంతో సంబరమే (2)
||ఆకాశంలో||

దావీదు పట్టణమందు నేడు   
రక్షకుడు పుట్టియున్నాడు (2)
ప్రజలందికీ సంతోషము 
తనకిష్టులకు సమాధానము (2)
ఆనందమానందమే మనకెంతో సంబరమే (2)
||ఆకాశంలో||

నశియించుపోతున్న దాన్ని
వెదకి రక్షించుటకూ (2)
నరునిగా యిలలో ఏతేంచేనూ
యేసు నామమే మనకిచ్చెనును (2)
ఆనందమానందమే మనకెంతో సంబరమే (2)
||ఆకాశంలో||

-----------------------------------------------------------------------------
CREDITS : Lyrics & Tune : Pas.John Nocks 
Music & Vocals : Bro.Joseph & Dr. A.r.Stevenson
-----------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments