4263) నీతో నా జీవితం సంతోషమే నీతో నా అనుబంధం మాధుర్యమే


** TELUGU LYRICS **

నీతో నా జీవితం సంతోషమే
నీతో నా అనుబంధం మాధుర్యమే (2)
నా యేసయ్యా కృప చూపుచున్నావు – వాత్సల్యపూర్ణుడవై
నా యేసయ్యా నడిపించుచున్నావు – స్ఫూర్తిప్రదాతవై
ఆరాధ్యుడా యేసయ్యా…
నీతో నా అనుబంధం మాధుర్యమే

భీకర ధ్వనిగలా మార్గమునందు
నను స్నేహించిన నా ప్రియుడవు నీవు (2)
కలనైన మరువను నీవు నడిపిన మార్గం
క్షణమైన విడువను నీతో సహవాసం (2)       
||ఆరాధ్యుడా||

సంతోషమందైనా శ్రమలయందైనను
నా స్తుతి కీర్తనకు ఆధారము నీవే (2)
నిత్యమైన మహిమలో నను నిలుపుటకు
శుద్ధ సువర్ణముగా నను మార్చుచున్నావు (2)
||ఆరాధ్యుడా||

ఆకాశమందుండి ఆశీర్వదించితివి
అభాగ్యుడనైన నేను కనికరింపబడితిని (2)
నీలో నిలుచుటకు బహుగా ఫలించుటకు
నూతన కృపలతో నను నింపుచున్నావు (2)        
||నీతో నా||

** ENGLISH LYRICS **

Neetho Naa Jeevitham Santhoshame
Neetho Naa Anubandham Maadhuryame (2)
Naa Yesayyaa Krupa Choopuchunnaavu – Vaathsalyapoornudavai
Naa Yesayyaa Nadipinchuchunnaavu – Spoorthipradhaathavai
Aaraadhyudaa Yesayyaa…
Neetho Naa Anubandham Maadhuryame

Bheekara Dhwanigala Maargamunandu
Nanu Snehinchina Naa Priyudavu Neevu (2)
Kalanaina Maruvanu Neevu Nadipina Maargam
Kshanamaina Viduvanu Neetho Sahavaasam (2)        
||Aaraadhyudaa||

Santhoshamandainaa Shramalayandainanu
Naa Sthuthi Keerthanaku Aadhaaramu Neeve (2)
Nithyamaina Mahimalo Nanu Niluputaku
Shuddha Suvarnamugaa Nanu Maarchuchunnaavu (2)   
||Aaraadhyudaa||

Aakaashamandundi Aasheervadinchithivi
Abhaagyudanaina Nenu Kanikarimpabadithini (2)
Neelo Niluchutaku Bahugaa Phalinchutaku
Noothana Krupalatho Nanu Nimpuchunnaavu (2)       
||Neetho Naa||

-------------------------------------------------------------------------
CREDITS : హోసన్నా మినిస్ట్రీస్ (Hosanna Ministries)
-------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments