4125) నీ స్వరము వింటూ నీ చిత్తం చెయ్యాలి

    
** TELUGU LYRICS **

    నీ స్వరము వింటూ నీ చిత్తం చెయ్యాలి
    నీ చిత్తం చేస్తు నీకై జీవించాలి (2)
    నన్ను పిలచినవాడు నీవేనంటూ 
    ముందుకు ముందుకు సాగిపోవాలి (2)
    హైలెస్సా 
హైలెస్సా ఏలేలో హైలెస్సా (2)

    కృపా సత్యము యేసులో ఉన్నది
    యేసుని నమ్మిన వారు దీవించబడేదరు (2)
    నూతన సృష్టిగా మారుదామంటూ
    ముందుకు ముందుకు సాగిపోదము (2)
    నమ్మిన వారికై మన యేసు
    త్వరగా వచ్చుచున్నాడు (2)
    యేసయ్య త్వరగా రమ్మయ్య
    నా యేసయ్య త్వరగా రమ్మయ్య (2) 
    ||నీ స్వరము|| 

    పరలోక మార్గము యేసంటు
    మానవజాతికి చాటి చెప్పాలి (2)
    యేసును నమ్మినచో శాపము లేదంటూ
    సర్వ రోగ నివారణి ఏసంటూ (2)
    యేసును నమ్మినచో శిక్షే ఉండడు అంటూ (2)
    ప్రపంచమంతట చాటి చెప్పాలి
    ఈ ప్రపంచమంతట చాటి చెప్పాలి 
(2) 
    ||నీ స్వరము|| 

** ENGLISH LYRICS **


    Nee Swaramu Vintu Nee Chittam Cheyyali
    Nee Chittam Chesthu Neekai Jeevinchaali (2)
    Nannu Pilachinavadu Neevenantu 
    Munduku Munduku Saagipoovali (2)
    Hilesaa Hilesaa Eleloo Hilesaaa 
 (2)
  
    Krupa Satyamu Yesuloo Unnadi
    Yesuni Nammina Varu Deevinchabadedaru
 (2)
    Noothana Strustiga Marudamantu
    Munduku Munduku Saagipoodamu
 (2)
    Nammina Vaaraikai Mana Yesu 
    Twaraga Vachuchunnaadu
 (2)
    Yesayya Twaraga Rammayya
    Na Yesayya Twaraga Rammayya
 (2) 
    ||Nee Swaramu||

    Paraloka Margamu Yesantu 
    Manavajaathiki Chaati Cheppali
    Yesunu Namminachoo Shapamu Ledantu
    Sarva Roga Nivarini Yesantu
    Yesunu Namminacho Shikshe Undadu Antu
    Prapanchamantata Chaati Cheppali
    Eee Prapanchamantata Chaati Cheppali
 
    ||Nee Swaramu||

-------------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
-------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments