3982) నీ ప్రేమ నీ శక్తి నీవే నాలోన (133)

** TELUGU LYRICS **

    - Scale : Am

    నీ ప్రేమ నీ శక్తి నీవే నాలోన (2) 
    ఆరాధింతును నా మనస్సంతటితోను 
    ఆరాధింతును నా హృదయమంతటితో 
    ఆరాధింతును నా బలమంతటితోను 
    యేసు నీవె నా ప్రభు నీవె 

** CHORDS ** 

    Am    F      G        Am
    నీ ప్రేమ నీ శక్తి నీవే నాలోన (2) 
               Dm    G            Am
    ఆరాధింతును నా మనస్సంతటితోను 
                Dm  G                Am
    ఆరాధింతును నా హృదయమంతటితో 
              Dm    G            Am
    ఆరాధింతును నా బలమంతటితోను 
    Am    F G          Am
    యేసు నీవె నా ప్రభు నీవె 

---------------------------------------------------
CREDITS : Vidhyardhi Geethavali
---------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments