3923) క్రీస్తేసులో ఐక్యత కోరుదమా (57)

** TELUGU LYRICS **

    - జె. దేవరాజు 
    - Scale : F

    క్రీస్తేసులో - ఐక్యత కోరుదమా 
    ఆత్మయందే - సహవాసము కోరుదమా 
    ఆదరణ - ప్రోత్సాహం 
    వాత్సల్యం - దయ - ప్రేమలు చూపెదమా 
    క్రీస్తేసుని - మనసుతో క్రీస్తేసుని మనసుతో నిరంతరం 

1. మనసులు కలిసిన ప్రేమతో - మమతలు విరిసిన మనసులతో 
    మనదంతా ఒకే బాట 
    మనమంతా ఒకే మాట (2) 

2.  అధికులమని ఉప్పొంగక - అల్పులమని మది కృంగక 
    అందరితో - సహవాసం 
    అందరితో - సమాధానం (2) 

3.  తనపర భేదము విడిచెదము - తనువును ప్రభుకర్పించెదము 
    మన కొఱకై - ప్రభువచ్చెన్ 
    మన కొఱకై - ప్రభువిచ్చెన్ (2) 

** CHORDS **

    F    Dm    F            Gm
    క్రీస్తేసులో - ఐక్యత కోరుదమా 
    Bb                C7              F
    ఆత్మయందే - సహవాసము కోరుదమా
    F    Dm F     Gm 
    ఆదరణ - ప్రోత్సాహం 
    Bb            C        C7         F
    వాత్సల్యం - దయ - ప్రేమలు చూపెదమా 
          Eb          F           Eb     F
    క్రీస్తేసుని - మనసుతో క్రీస్తేసుని మనసుతో నిరంతరం 

    F                   Dm                          F
1. మనసులు కలిసిన ప్రేమతో - మమతలు విరిసిన మనసులతో 
         Bb        F
    మనదంతా ఒకే బాట 
          C7          F
    మనమంతా ఒకే మాట (2) 

2.  అధికులమని ఉప్పొంగక - అల్పులమని మది కృంగక 
    అందరితో - సహవాసం 
    అందరితో - సమాధానం (2) 

3.  తనపర భేదము విడిచెదము - తనువును ప్రభుకర్పించెదము 
    మన కొఱకై - ప్రభువచ్చెన్ 
    మన కొఱకై - ప్రభువిచ్చెన్ (2) 

---------------------------------------------------
CREDITS : Vidhyardhi Geethavali
---------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments