3951) దేహమును దేవునికి సజీవ యాగముగాను (94)

** TELUGU LYRICS **

    - Scale : E

    దేహమును దేవునికి - సజీవ యాగముగాను 
    అర్పణము అంకితము అదేగా నా నిశ్చయము 

1.  అర్పణబలులేవీ - ఆయన కోరడుగా 
    నలిగినది విరిగినది - నామది నిమ్మనెను 
    ||దేహ||

2.  క్రీస్తే క్రయధనమై - నా కొరకీయబడె 
    తన మరణ మదీనాకై - ఘనమని చాటెదము
    ||దేహ||

3.  అక్రమ పాపమును - క్షమియించెను తాను 
    తన నెరిగి మెలిగినను - తన సుతునిగ నిలుపు
    ||దేహ||

** CHORDS **  

    E                        A  B7       E
    దేహమును దేవునికి - సజీవ యాగముగాను 
                            F#m B7  E
    అర్పణము అంకితము అదేగా నా నిశ్చయము 

                  A                  B7
1.  అర్పణబలులేవీ - ఆయన కోరడుగా 
                    F#m B7            E
    నలిగినది విరిగినది - నామది నిమ్మనెను
    ||దేహ||

2.  క్రీస్తే క్రయధనమై - నా కొరకీయబడె 
    తన మరణ మదీనాకై - ఘనమని చాటెదము
    ||దేహ||

3.  అక్రమ పాపమును - క్షమియించెను తాను 
    తన నెరిగి మెలిగినను - తన సుతునిగ నిలుపు
    ||దేహ||

---------------------------------------------------
CREDITS : Vidhyardhi Geethavali
---------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments