3782) ఉదయించెను ఒక తార జగతిలో మనకోసమే మన రక్షణకై


** TELUGU LYRICS **

ఉదయించెను ఒక తార జగతిలో 
మనకోసమే మన రక్షణకై 
వెలిగించెను మన హృదయమును 
ఆ.. తారయే ప్రభుయేసే 
ఆ రాత్రివేళలో ఆ పాశులశాలలో 
జనియించెనేసు రక్షకునిగా 
తూర్పుదేశపు జ్ఞానులు ఆ గొర్రెల కాపరులు 
పూజించెను మనదేవుని యూదులకు రాజుగా 

రక్షణ వచ్చెను వెలుగును తెచ్చెను 
నిరీక్షణ కలిగెను ఈ లోకంలో 
నిను ప్రేమించెను శాంతిని గెలిచెను 
మనకొరకై జనియించెను యేసే 

బంగారము సాంబ్రాణి బోళము 
అర్పించెను మన యేసుకే  
పరిశుద్ధుడే పాలోకనాధుడే 
దిగివచ్చెను సాత్వికునిగా 
ఆ రాత్రివేళలో ఆ పాశులశాలలో 
జనియించెనేసు రక్షకునిగా 
తూర్పుదేశపు జ్ఞానులు ఆ గొర్రెల కాపరులు 
పూజించెను మనదేవుని యూదులకు రాజుగా 

రక్షణ వచ్చెను వెలుగును తెచ్చెను 
నిరీక్షణ కలిగెను ఈ లోకంలో 
నిను ప్రేమించెను శాంతిని గెలిచెను 
మనకొరకై జనియించెను యేసే 

మనపాపము కొరకై  పరలోకమహిమను 
విడిచిన మన దేవుడు ప్రేమపూర్ణుడు (2)
కన్యమరియ గర్భమున పరిశుద్ధునిగా 
జన్మించనేసు పాపరహితునిగా (2)


-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments