3725) ఇది శుభదినం మనకెంతో సుధినం

    

** TELUGU LYRICS **

    ఇది శుభదినం - మనకెంతో సుధినం 
    క్రీస్తేసుని జననం - మానవాళికే రక్షణ కరం 
    సంతోషం సమాధానం ఈ భువికే పర్వదినం 
    Happy Christmas ....Merry Christmas....
    ప్రభుయేసు ఉదయించిన దినం.....హల్లేలూయా...

1.  దూత తెచ్చే వర్తమానం - రక్షకుండు వెలసినాడని 
    పరలోక దూతాళి - పరవశించి ప్రకటించే 
    మహిమ ఘనతా - స్తోత్రగానం చేసెనుగా... 
    ||Happy||

2.  సత్రమే కరువైంది - పశులపాకే ఆశ్రయమైంది 
    పశుల తొట్టి - పావనుని విరిపాన్పు అయ్యింది 
    కలసిపాడుదాం - రక్షకుని ఆరాదిద్ధాం
...
    ||Happy||

3.  తారవెలసింది ఆకాశాన్న - దారి చూపింది జ్ఞానులకు 
    శిశువును గాంచి - సాగిలపడి పూజించిరి 
    కానుకలు సమర్పించి - రారాజుని ఘనపరచిరే
...
    ||Happy||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments