3607) నీకిష్టమైనది కావాలి దేవునికి బలి అర్పణ కోరలేదు దేవుడు

** TELUGU LYRICS **

    నీకిష్టమైనది కావాలి దేవునికి
    బలి అర్పణ కోరలేదు దేవుడు(2)
    ప్రభు మనసు తెలుసుకో
    వాక్యాన్ని చదువుకో (2) 
    ||నీకిష్టమైనది||

1.  కయీను అర్పణ తెచ్చాడు దేవునికి
    హేబెలు అర్పణ నచ్చింది దేవునికి (2)
    అర్పించు వాటికంటే అర్పించు మనసు ముఖ్యం (2)
    నచ్చాలి మొదట నీవే కావాలి మొదట నీవే 
    ||నీకిష్టమైనది||
 
2.  దేహాన్ని దేవునికి ఇవ్వాలి కానుకగా
    క్రీస్తేసు వలె దేహం కావాలి యాగముగా (2)
    నీ ధనము ధాన్యము కంటే ఒక పాపి మార్పు ముఖ్యం (2)
    ప్రకటించు క్రీస్తు కొరకే మరణించు పాపి కొరకే

    ||నీకిష్టమైనది||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments