3590) ఒంటరినైయున్నానని తోడెవ్వరు లేరేయని

** TELUGU LYRICS **

    ఒంటరినైయున్నానని 
    తోడెవ్వరు లేరేయని (2)
    దిగులుతో నీవున్నావా 
    నిరాశ పడుతున్నావా (2)

1.  యేసయ్యా మంచి స్నేహితుడు 
    నీకై వేచియున్నాడు (2)
    ఆయన చెంతకు చేరుమా 
    పరమానందము పొందుమా (2) 
    ||ఒంటరినైయున్నానని|| 

2.  యేసయ్యా మంచి దేవుడు (2)
    నీకొరకు ప్రాణమిచ్చాడు 
    ఆయన శరణం వేడుమా 
    రక్షణ భాగ్యం పొందుమా (2)
    ||ఒంటరినైయున్నానని|| 

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments