3589) అడిగి అడిగి అడిగి అడిగా ఎప్పూడు యేసయ్యా వస్తాడని

    

** TELUGU LYRICS **
    
    అడిగి అడిగి అడిగి అడిగా (2)
    
ఎప్పూడు యేసయ్యా వస్తాడని (2)
    
    కొండలనడిగా కోన సీమలనడిగా  
    హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా 
    కొండలనడిగా కోన సీమలనడిగా
    ఎప్పూడు యేసయ్యా వస్తాడని 
    సమయమింకా లేదు యేసు వస్తాడని (2)
    కారణం నీవేగా 
    నేడే సిద్దపడి ఉండాలని 
    నేడే సిద్దపడి ఉండాలని 
    ||అడిగి|| 

    సంద్రమునడిగా జల రాసులనడిగా 
    హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా 
    సంద్రమునడిగా జల రాసులనడిగా 
    ఎప్పూడు యేసయ్యా వస్తాడని 
    సమయమింకా లేదు యేసు వస్తాడని (2)
    కారణం నీవేగా 
    నేడే సిద్దపడి ఉండాలని 
    నేడే సిద్దపడి ఉండాలని
    ||అడిగి|| 

    సూర్యుడునడిగా ఆ చెంద్రుని అడిగా 
    హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా
    సూర్యుడునడిగా ఆ చెంద్రుని అడిగా 
    ఎప్పూడు యేసయ్యా వస్తాడని 
    సమయమింకా లేదు యేసు వస్తాడని (2)
    కారణం నీవేగా 
    నేడే సిద్దపడి ఉండాలని 
    నేడే సిద్దపడి ఉండాలని

    ||అడిగి|| 

** ENGLISH LYRICS **

    Adigi Adigi Aadigi Adigaa (2)
    Yeppudu Yesaiah Vasthadani (2)

    Kodalanadiga Kona Seemalanadigaa
    Helleluya Helleluya Helleluya Helleluya 
    Kodalanadiga Kona Seemalanadigaa
    Yeppudu Yesaiah Vasthaadani
    Samayaminkaa Ledhu Yesu Vasthaadani (2)
    Kaaranam Neevegaa 
    Nede Siddapadi Vundaalani
    Nede Siddapadi Vundaalani 
    ||Adigi||

    Sandramunadigaa Jala Raasulanadigaa
    Helleluya Helleluya Helleluya Helleluya 
    Sandramunadigaa Jala Raasulanadigaa
    Yeppudu Yesaiah Vasthaadani
    Samayaminkaa Ledhu Yesu Vasthaadani (2)
    Kaaranam Neevegaa 
    Nede Siddapadi Vundaalani
    Nede Siddapadi Vundaalani
    ||Adigi||

    Sooryudunadigaa Aa Chendhruni Adigaa
    Helleluya Helleluya Helleluya Helleluya 
    Sooryudunadigaa Aa Chendhruni Adigaa
    Yeppudu Yesaiah Vasthaadani
    Samayaminkaa Ledhu Yesu Vasthaadani (2)
    Kaaranam Neevegaa 
    Nede Siddapadi Vundaalani
    Nede Siddapadi Vundaalani
    ||Adigi||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments