3568) నదిలోని అలలుగా నా మది ప్రవహిస్తూ

    

** TELUGU LYRICS **

    నదిలోని అలలుగా నా మది ప్రవహిస్తూ
    సముద్రమంటి నిన్ను చేరాలని (2)
    నీలో కలవాలని - నీలో ఇమడాలని (2)
    అ.ప: ఆశయ్య... చిన్ని ఆశయ్య -
    యేసు నా ఆశ నీవయ్యా  (2)

1.  మేఘం నాపై కమ్మియుండగా 
    కృంగదీసే శ్రమలు ముంచుకొస్తూ ఉండగా 
    చీకటి శోధన - ఆశను కాల్చివేస్తుండగా (2)
    అర్ధంకాని అవాంతరాలు - నాపై ఆవరించగా (2) 
    ||ఆశయ్య|| 

2.  తీరం నాకు తెలియకుండగా 
    కారుమబ్బు నాపై కమ్మియుండగా 
    ఆగని వేదన - గుండెను చీల్చివేస్తుండగా 
    అర్ధం కానీ అవమానాలు - నాపై ఆవరించగా (2)
    ||ఆశయ్య|| 

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments