2047) ప్రభువా నిను కీర్తించుటకు వేనోళ్ళ చాలునా


** TELUGU LYRICS **

ఎంతగ నిను కీర్తించినను – ఏమేమి అర్పించినను (2)
నీ ఋణము నే తీర్చగలనా
తగిన కానుక నీకు అర్పింపగలనా (2)

ప్రభువా నిను కీర్తించుటకు వేనోళ్లు చాలునా
దేవా నీకు అర్పించుటకు పొట్టేళ్లు చాలునా (2)
ఎంతగ నిను కీర్తించినను – యేమేమి అర్పించినను (2)
నీ ఋణము నే తీర్చగలనా
తగిన కానుక నీకు అర్పించగలనా (2)     
||ప్రభువా||

కుడి ఎడమవైపుకు విస్తరింపజేసి
నా గుడారమునే విశాల పరచి (2)
ఇంతగ నను హెచ్చించుటకు
నే తగుదునా... నే తగుదునా...
వింతగ నను దీవించుటకు
నేనర్హుడనా... నేనర్హుడనా... 
||ప్రభువా||

నీ నోటి మాట నా ఊటగ నుంచి
నా జీవితమునే నీ సాక్షిగ నిలిపి (2)
ఇంతగ నను వాడుకొనుటకు
నే తగుదునా... నే తగుదునా...
వింతగ నను దీవించుటకు
నేనర్హుడనా... నేనర్హుడనా... 
||ప్రభువా||

** ENGLISH LYRICS **

Enthaga Ninu Keerthinchinanu
Aememi Arpinchinanu (2)
Nee Runamu Ne Theerchagalanaa
Thagina Kaanuka Neeku Arpinchagalanaa (2)

Prabhuvaa Ninu Keerthinchutaku Venollu Chaalunaa
Devaa Neeku Arpinchutaku Potteellu Chaalunaa (2)
Enthaga Ninu Keerthinchinanu – Aememi Arpinchinanu (2)
Nee Runamu Ne Theerchagalanaa
Thagina Kaanuka Neeku Arpimpagalanaa (2)

Kudi Edama Vaipuku Vistharimpajesi
Naa Gudaaramune Vishaala Parachi (2)
Inthaga Nanu Hechchinchutaku
Ne Thagudunaa... Ne Thagudunaa...
Vinthaga Nanu Hechchinchutaku
Nenarhudanaa... Nenarhudanaa...      
||Prabhuvaa||

Nee Noti Maata Naa Ootaga Nunchi
Naa Jeevithamune Nee Saakshiga Nilipi (2)
Inthaga Nanu Vaadukonutaku
Ne Thagudunaa... Ne Thagudunaa...
Vinthaga Nanu Hechchinchutaku
Nenarhudanaa... Nenarhudanaa... 
||Prabhuvaa||

------------------------------------------------------------------
CREDITS : పి సతీష్ కుమార్ (P Satish Kumar)
------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments