2049) ప్రభువా నీ కార్యములు ఆశ్చర్యకరమైనవి

** TELUGU LYRICS **

    ప్రభువా నీ కార్యములు ఆశ్చర్యకరమైనవి
    దేవా నీదు క్రియలు అద్భుతములైవున్నవి
    నే పాడెదన్ నే చాటెదన్ నీదు నామమును భువిలో
    సన్నుతించెదను నా యేసయ్యా
    నా జీవితము నీకేనయ్యా

1.  భరియింపరాని దు:ఖములు ఇహమందు నను చుట్టినా
    నా పాపము నిమిత్తమై నీదు ప్రాణము పెట్టితివి
    నా వేదనంతటిని నాట్యముగ మార్చితివి
    నీదు సాక్షిగా ఇలలో జీవింతును

2.  లోకములో నేనుండగా నేనిర్ములమైన సమయములో
    నూతన వాత్సల్యముచే అనుదినము నడిపితివి
    నిర్దోషిగా చేయుటకై నీవు దోషివైనా
    నీకు సాక్షిగా ఇలలో జీవింతును

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments