2044) ప్రభువా నన్ను కరుణించుము నే ఘోర పాపిని

** TELUGU LYRICS **

    ప్రభువా నన్ను కరుణించుము నే ఘోర పాపిని
    పాపిని పాపిని నే ఘోర పాపిని

1.  లోకాశకు లొంగిపోయి – పడిపోయిన పాపిని
    ఎన్నికలేని పాపిని నే ఘోరపాపిని నే ఘోరపాపిని

2.  అన్యజనుల ఆచారముల నభ్యసించి చెడిపోతిని
    ఎన్నికలేని పాపిని నే ఘోరపాపిని నే ఘోరపాపిని

3.  నీ వాక్యమును త్రోసివేసి దుష్కార్యములు – చేసితిని
    ఎన్నికలేని పాపిని నే ఘోరపాపిని నే ఘోరపాపిని

4.  శరీరాశ, నేత్రాశను – పాపేచ్ఛను గల్గియుంటి
    ఎన్నికలేని పాపిని నే ఘోరపాపిని నే ఘోరపాపిని

5.  నారక్షకుడా యేసు నాథా – నన్ను నీవు రక్షించితివి
    నిన్నే నిత్యము పూజింతును
    సేవింతు నిరతము – సేవింతు నిరతము
    సేవింతున్ పూజింతున్ – నిరతము సేవింతున్

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments