1950) పరిశుద్ధాత్మ ప్రభుని వరదివ్యశక్తిబం ధురము

** TELUGU LYRICS **

    పరిశుద్ధాత్మ ప్రభుని వరదివ్యశక్తిబం ధురము ధరణికిజీవ సంజీవము
    పరమౌన్నత్యంబైన పరలోక సువిశేష పరమార్థములు దెలుపు నెఱిమార్గము
    ||పరి||

1.  ఆపత్కాలమునందు ప్రాపయి మానవజాతి కాపయి సంరక్షించి
    ఏపారును పాపాంధకారమున బడి మ్రగ్గి శోకించు పాపజాతికి దీప
    రాశియై రహియించు కృపయు కనికరములు గుంఫించి మధురాతి
    ప్రభగా భాసిల్లెడు పరమార్థము అపభ్రంశకార్యముల కెపుడు తావీయక
    సుపురోగతిని జూపి శోధించును
    ||పరి||

2.  బండలనుపమించు గుండియల కదలించు నిండుశక్తి ఘటించు నీతి
    బెంచు ఎండిన యెదలను నిండించు రక్షణో ద్దండ విలసిత భాగ్య దానమ్ములు
    దండిగానసమాన ధైర్యోత్సాహములిచ్చి మెండుగా నాదరము మేళవించి
    మండుచున్న పాప మరణాగ్ని జ్వాలల నుండి పాపిని గాచు నండయౌచు
    ||పరి||

3.  శాంతి సమాధాన సౌజన్యభావమ్ము కాంతిమంతము గల్గు కారుణ్యము
    అంతములేనట్టి ఆనంద శుద్ధాత్మ శాంతిదాంతియొసంగి సంరక్షించు ఎంతో
    సంతోషముతో అంతుబొంతులేని వి క్రాంతి బలత్యాగముల గావింప
    జేయు చింతా ధ్వాంతములోన చెదరికొట్టుకపోవు శాంతిలేని జనతకు
    సౌఖ్యాస్పదము 
    ||పరి||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments