1953) పరిశుద్ధాత్మా పావురమా నీ దాసులపై కరుణతో

** TELUGU LYRICS **

    పరిశుద్ధాత్మా పావురమా నీ దాసులపై కరుణతో నరుదెంచుమా
    పరిశుద్ధుడగు యేసు పరమున కరిగి యా దరణకర్తగ నిన్ను దయచేసె
    గద మాకు 
    ||పరి||

1.  తండ్రి కుమారాత్మల యేకాత్మవై యుండిన పావనుడా నిండార నీ
    యాత్మ నండగ మాకొసగి దండిగ వరముల దయచేయు మోదేవ 
    ||పరి||

2.  విధిగ వేదము జదివిన వేమారుసద్బోధల నాలించినా సదయుడ నీ
    శక్తి హృదయాల లేకున్న కదలింపబడలేని కలుషాత్ములము తండ్రి
    ||పరి||

3.  సత్యస్వరూపా రమ్ము మమ్ముల సర్వ సత్యములో నడుపుము సత్యాత్మా
    నీ శక్తి సంపత్తితో దైవ కృత్యము లొనరింప గ్రుమ్మరింపుమా శక్తి
    ||పరి||
4.  వాక్యమందలి భావముల్ లోతుగ దరచి వచియింప దరమె మాకు
    వాక్యోప దేశివిగా వచ్చి మాలో నిలచి వాక్యమందలి జీవ భావాలు
    దెలుపుమా
    ||పరి||

5.  సాధక బాధకముల నిలయంబైన సంసార సాంద్రములో ఆదరణ
    కర్తవుగా నరుదెంచి మా సర్వ బాధల దొలగించి మోదంబు గూర్చుమా
    ||పరి||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments