1918) పరములోన బరములోనఁ పాప మేమి లేదుగా

** TELUGU LYRICS **

    పరములోన బరములోనఁ పాప మేమి లేదుగా నరయ దానిఁ గోరు
    వారి కాశ యిందు లేదుగా 
    ||పరములోన||

1.  వృద్ధ సర్చ మనెడు వాని సుద్ధు లందు లేవుగా సద్దులేని చోట నెపుడు
    స్వామి సేవ గల్గుగా
    ||పరములోన||

2.  ఎల్ల రోగ శ్రమలు మనకు నీ స్థలంబులోనెగా కల్లగాదు క్రీస్తు మనకుఁ
    గంటి నీళ్లు దుడుచుఁగా
    ||పరములోన||

3.  అంధకారమైన కార్యము లా స్థలమున లేవుగా సందె వెలుఁగు వెలుగు
    నట్లు స్వామి సన్నిధి యుండుఁగా
    ||పరములోన||

4.  దొంగవాని వలన మనకు దోపు లేమి లేవుగా యంగలార్పుఁ దీర్చి
    క్రీస్తుఁ ఆశ్రయముగ నిల్చుఁగా
    ||పరములోన||

5.  అన్నపానములందు మనకు నాశ యేమి లేదుగా కన్న తండ్రి కన్న
    మిగుల ఘనుని ప్రేమ గల్గుగా
    ||పరములోన||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments