1899) పరమ జీవము నాకు నివ్వ తిరిగి లేచెను నాతోనుండా (146)


** TELUGU LYRICS **
    - ప్రకాష్ యెసుడియన్ 
    - Scale : G

1.  పరమ జీవము నాకు నివ్వ - తిరిగి లేచెను నాతో నుండ 
    నిరంతరము నడిపించును  - మరల వచ్చి యేసు కొనిపోవును 
    యేసు చాలును - యేసు చాలును
    ఏ సమయమైన - ఏ స్థితికైనా - నా జీవితములో యేసు చాలును 
    ||పరమ||

2.  సాతాను శోధన అధికమైన - సొమ్మసిల్లక సాగివెళ్ళెదను 
    లోకము శరీరము లాగినను - లోబడక నేను వెళ్ళెదను  
    ||పరమ||

3.  పచ్చిక బయలులో పరుండ జేయున్ - శాంతి జలము చెంత నడిపించును 
    అనిశము ప్రాణము తృప్తి పరచున్ - మరణ లోయలో నన్ను కాపాడును
    ||పరమ||

4.  నరులెల్లరు నన్ను విడిచినను - శరీరము క్రుళ్ళి కృశించినను 
    హరించినన్ నా ఐశ్వర్యము - విరోధివలె నన్ను విడిచినను 
    ||పరమ||

** ENGLISH LYRICS **

1.  Parama Jeevamu Naaku Nivva - Thirigi Lechenu Naatho Nunda
    Nirantharamu Nannu Nadipinchunu - Marala Vachchi Yesu Konipovunu
    Yesu Chaalunu – Yesu Chaalunu
    Ae Samayamaina - Ae Sthithikaina - Naa Jeevithamulo Yesu Chaalunu

2.  Saathaanu Shodhanaladhikamaina - Sommasillaka Saagi Velledanu
    Lokamu Shareeramu Laaginanu - Lobadaka Nenu Velledanu        
    ||Yesu||

3.  Pachchika Bayalulo Parundajeyun - Shaanthi Jalamu Chentha Nadipinchunu
    Anishamu Praanamu Thrupthi Parachun - Marana Loyalo Nannu Kaapaadunu 
    ||Yesu||

4.  Narulellaru Nannu Vidichinanu - Shareeramu Kulli Krushinchinanu
    Harinchinan Naa Aishwaryamu - Virodhivale Nannu Vidachinanu   
    ||Yesu||

** CHORDS **

    G                     C      D                    D7
1.  పరమ జీవము నాకు నివ్వ - తిరిగి లేచెను నాతో నుండ 
                        C           D            D7        G
    నిరంతరము నడిపించును  - మరల వచ్చి యేసు కొనిపోవును 
                  C                D7
    యేసు చాలును - యేసు చాలును
    G                C    Am    D7              G    D7    G
    ఏ సమయమైన - ఏ స్థితికైనా - నా జీవితములో యేసు చాలును 
    ||పరమ||

2.  సాతాను శోధన అధికమైన - సొమ్మసిల్లక సాగివెళ్ళెదను 
    లోకము శరీరము లాగినను - లోబడక నేను వెళ్ళెదను  
    ||పరమ||

3.  పచ్చిక బయలులో పరుండ జేయున్ - శాంతి జలము చెంత నడిపించును 
    అనిశము ప్రాణము తృప్తి పరచున్ - మరణ లోయలో నన్ను కాపాడును
    ||పరమ||

4.  నరులెల్లరు నన్ను విడిచినను - శరీరము క్రుళ్ళి కృశించినను 
    హరించినన్ నా ఐశ్వర్యము - విరోధివలె నన్ను విడిచినను 
    ||పరమ||

---------------------------------------------------------------
CREDITS : సీయోను గీతాలు (Songs of Zion)
---------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments