1602) నిన్ను వెంబడించెద నీ కాడి మోయుదున్ (120)


** TELUGU LYRICS **
    - జె. దేవరాజు 
    - Scale : Em

    నిన్ను వెంబడించెద - నీ కాడి మోయుదున్ 
    నీదు పాదముల చెంత - నేనేర్చుకొందున (2)
    మాదిరి నీవే - నెమ్మది నీవే 
    దీనుడవు యేసయ్యా 
    ||నిన్ను||

1.  పాపాంధకారం లోనుండి 
    రక్షించి వెలిగించితివి (2) 
    పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో 
    నీవెంబడి రమ్మంటివి (2)
    ||నిన్ను||

2.  లోకాశలన్ని నీ కోసం 
    నేనింక ఆశించను (2) 
    లోపంబు లేని ప్రేమతో 
    నీకోసం జీవింతును (2) 
    ||నిన్ను||

3.  పవిత్రపరచు కొందును 
    అర్పించుకొందును (2) 
    కష్టాలు శ్రమలు రేగినా 
    నిను వీడిపోనయ్యా (2)
    ||నిన్ను||

4.  ప్రేమ సువార్త ప్రకటింప 
    భారంబు మోపితివి (2) 
    సత్యమార్గంబు చాటగ
    పంపుము నాప్రభువా (2)
    ||నిన్ను||

** ENGLISH LYRICS **

    Ninnu Vembadincheda
    Nee Kaadi Moyudun
    Needu Paadamula Chentha
    Ne Nerchukondunu (2)
    Maadiri Neeve – Nemmadi Neeve
    Deenudavu Yesayyaa (2)          
    ||Ninnu||

1.  Paapaandhakaramlo Nundi
    Rakshinchi Veliginchithivi (2)
    Parishuddhamaina Piluputho
    Nee Vembadi Rammantivi (2)
    Nee Vembadi Rammantivi 
    ||Ninnu||

2.  Lokaashalanni Nee Kosam
    Neninka Aashinchanu (2)
    Lopambu Leni Prematho
    Nee Kosam Jeevinthunu (2)
    Nee Kosam Jeevinthunu 
    ||Ninnu||

3.  Pavithraparachukondunu
    Arpinchukondunu (2)
    Kashtaalu Shramalu Reginaa
    Ninu Veediponayyaa (2)
    Ninu Veediponayyaa   
    ||Ninnu||

4.  Prema Suvaartha Prakatimpa
    Bhaarambu Mopithivi (2)
    Sathya Maargambu Chaataga
    Pampumu Naa Prabhuvaa (2)
    Pampumu Naa Prabhuvaa 
    ||Ninnu||

** CHORDS **

    Em                 C    D            Em
    నిన్ను వెంబడించెద - నీ కాడి మోయుదున్ 
                              C     D    Em
    నీదు పాదముల చెంత - నేనేర్చుకొందును (2)
    G      Em  Bm7   D
    మాదిరి నీవే - నెమ్మది నీవే 
               Am   Em
    దీనుడవు యేసయ్యా 
    ||నిన్ను||

                B7  Em
1.  పాపాంధకారం లోనుండి 
    D      Am        Em
    రక్షించి వెలిగించితివి (2) 
    A            Am    Em
    పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో 
    Am       D       Em(C D Em)
    నీవెంబడి రమ్మంటివి (2) 
    ||నిన్ను||

2.  లోకాశలన్ని నీ కోసం 
    నేనింక ఆశించను (2) 
    లోపంబు లేని ప్రేమతో 
    నీకోసం జీవింతును (2)
    ||నిన్ను||

3.  పవిత్రపరచు కొందును 
    అర్పించుకొందును (2) 
    కష్టాలు శ్రమలు రేగినా 
    నిను వీడిపోనయ్యా (2)
    ||నిన్ను||

4.  ప్రేమ సువార్త ప్రకటింప 
    భారంబు మోపితివి (2) 
    సత్యమార్గంబు చాటగ
    పంపుము నాప్రభువా (2) 
    ||నిన్ను||

----------------------------------------------------------
CREDITS : జక్కి దేవరాజ్ (Jakki Devaraj)
----------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments