1576) నిన్న నేడు మారని ప్రేమ నీదే

** TELUGU LYRICS **

నిన్న నేడు మారని ప్రేమ నీదే
ఎన్నడైన వీడని తోడు నీవే
యేసయ్య ఆ ఆ ఆ యేసయ్య
నా తల్లి నను మరచునేమో
నా తండ్రి నను విడచునేమో
నను ఎన్నడు విడనాడని ఎడబాయని దేవుడు
నా ఊపిరై నా కాపరై నను హత్తుకున్నవారు
యేసయ్య ఆ ఆ ఆ యేసయ్య
నా వారే నను విడచునేమో
నా స్నేహితులే నను మరచునేమో
నను ఎన్నడు విడనాడని ఎడబాయని దేవుడు
నా తోడుగా నా నీడగ నా వెంటవున్నవారు
యేసయ్య ఆ ఆ ఆ యేసయ్య

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments