1684) నీతోనే ఉండుటయే నా జీవిత వాంచయ్యా


** TELUGU LYRICS **

నీతోనే ఉండుటయే
నా జీవిత వాంచయ్యా
నీ చిత్తం నెరవేర్చుటయే
నా హృదయ తపనయ్యా (2)
యేసయ్యా నిన్నే కదా
నా ముందు నిలిపేను (2)        
||నీతోనే||

కరుణయు కృపయు నిరంతరం శాంతి
అన్నియు చేయువాడా (2)
నా జీవితం... నశియింపగా...(2)
కాపాడువాడా... నా కాపరి... (2)        
||యేసయ్యా||

నా కొరకు అన్నియు చేయువాడా
చేసి ముగించువాడా (2)
నా బరువు... నా బాధ్యత... (2)
నీ పాద చెంత... నుంచితివి... (2)        
||నీతోనే||

** ENGLISH LYRICS **

Neethone Undutaye
Naa Jeevitha Vaanchayyaa
Nee Chittham Neraverchutaye
Naa Hrudaya Thapanayyaa (2)
Yesayyaa Ninne Kadaa
Naa Mundu Nilipenu (2)        
||Neethone||

Karunayu Krupayu Nirantharam Shaanthi
Anniyu Cheyuvaadaa (2)
Naa Jeevitham... Nashiyimpagaa... (2)
Kaapaaduvaadaa... Naa Kaapari... (2)        
||Yesayyaa||

Naa Koraku Anniyu Cheyuvaadaa
Chesi Muginchuvaadaa (2)
Naa Baruvu... Naa Baadhyatha... (2)
Nee Paada Chentha... Nunchithivi... (2) 
||Yesayyaa||

--------------------------------------------------------------
CREDITS : ఎస్ జె బెర్క్మన్స్ (S J Berchmans)
--------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments