1683) నీతోనే ఆనందం నీలోనే అతిశయం

** TELUGU LYRICS **

    నీతోనే ఆనందం నీలోనే అతిశయం (2)
    నీతోనే నా జీవితం నీలోనే నా జీవితం (2)
    
యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా... (2)

1.  సహృదయం, సద్భావం, సత్ర్కియలు, సన్మార్గం
    నూతన జీవం శాసించే నీతోనే నా జీవితం (2)
    అందరు నన్ను విడచినా నీతోనే నా జీవితం (2)
    ఎవ్వరు ఏమనుకున్న నీలోనే నా జీవితం (2)
    
యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా... (2)

2.  పేమ చూపి, కృపను ఇచ్చి, సహనం నేర్పి
    బలమును పంచి, శ్రమలో దైర్యం ఇచ్చిన
    నీతోనే నా జీవితం (2)
    నాకై ప్రాణము ఇచ్చిన నీతోనే నా జీవితం (2)
    నాకై రక్తం కార్చిన నీలోనే నా జీవితం (2)
    
యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా... (2)

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments