1074) తల్లి తండ్రి ఎవరు మరచినా మరువని నా యేసయ్య

** TELUGU LYRICS **

    తల్లి తండ్రి ఎవరు మరచినా
    మరువని నా యేసయ్య (2)

1.  రక్త గాయాలతో నేనుండగా
    ఆదరణ కొరకు నేను మొఱ్ఱపెట్టుగా
    ఆదరణ కర్త యేసయ్య
    ప్రత్యేక్ష మాయెనాకై (2) 
    ||తల్లి||

2.  వస్త్ర హీనుడై నేనుండగా
    దారిద్రతతో అలమటించగా (2)
    ఆదరణ కర్త యేసయ్య
    సంతోష వస్త్రమాయెగా
    ||తల్లి||

3.  పేదరికముతో నేనుండగా
    ఆత్మీయ కరువుతో అలమటించగా (2)
    ఆధరణకర్త యేసయ్య
    ఐశ్వర్య మొసగినాకు

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments