527) ఒకసారి ఆలోచించవా ఓ సోదరా

    ఒకసారి ఆలోచించవా.. ఓ సోదరా
    ఒకసారి అవలోకించవా.. ఓ సోదరీ (2)
    నీ జీవిత మూలమేదో - నీ బ్రతుకు ఆధారమేదో (2)
    ||ఒకసార||

1.  తండ్రి యెహోవా తన్ను పోలి - నిను చేసెను తన వూపిరిలో (2)
    నా వలెనే నీవు పరిశుద్దముగ - జీవించమని కోరెను .
    ||ఒకసార||

2.  దేవుని వదలి దుష్టుని కూడి - లోకము తట్టు మరలి (2)
    లోక మాయ సంకెళ్ళలో చిక్కి దురాశలలొ అణగారితివా
    ||ఒకసార||

3.  లోకము వీడు యేసయ్యన్ చూడు - నిత్య జీవముకై పరుగిడు (2)
    నేనే మార్గము, సత్యము, జీవమని సెలవిచ్చెను మన మెస్సయ్యా
    ||ఒకసార||

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments