1042) జ్యోతిర్మయుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా స్తుతి మహిమలు నీకే

    

** TELUGU LYRICS **

జ్యోతిర్మయుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా
స్తుతి మహిమలు నీకే
నా ఆత్మలో అనుక్షణం
నా అతిశయము నీవే – నా ఆనందము నీవే
నా ఆరాధనా నీవే (2)           
||జ్యోతి||

నా పరలోకపు తండ్రి – వ్యవసాయకుడా (2)
నీ తోటలోని ద్రాక్షావల్లితో
నను అంటు కట్టి స్థిరపరచావా (2) 
||జ్యోతి||

నా పరలోకపు తండ్రి – నా మంచి కుమ్మరి (2)
నీకిష్టమైన పాత్రను చేయ
నను విసిరేయక సారెపై ఉంచావా (2)
||జ్యోతి||

నా తండ్రి కుమారా – పరిశుద్దాత్ముడా (2)
త్రియేక దేవా ఆదిసంభూతుడా
నిను నేనేమని ఆరాధించెద (2) 
||జ్యోతి||

** ENGLISH LYRICS **

Jyothirmayudaa Naa Praana Priyudaa
Sthuthi Mahimalu Neeke
Naa Aathmalo Anukshanam
Naa Athishayamu Neeve – Naa Aanandamu Neeve
Naa Aaraadhanaa Neeve (2)            
||Jyothi||

Naa Paralokapu Thandri – Vyavasaayakudaa (2)
Nee Thotaloni Draakshaavallitho
Nanu Antu Katti Sthiraparachaavaa (2) 
||Jyothi||

Naa Paralokapu Thandri – Naa Manchi Kummari (2)
Neekishtamaina Paathranu Cheya
Nanu Visireyaka Saarepai Unchaavaa (2) 
||Jyothi||

Naa Thandri Kumaara – Parishudhdhaathmudaa (2)
Thriyeka Devaa Aadisambhoothudaa
Ninu Nenemani Aaraadhincheda (2)   
||Jyothi||

** CHORDS **

Am         C   Am             C
Jyothirmayudaa Naa Praana Priyudaa
G       Em       Am
Sthuthi Mahimalu Neeke
Am     C         G
Naa Aathmalo Anukshanam
Am   C         Am       G    Em       Am
Naa Athishayamu Neeve – Naa Aanandamu Neeve
     G     Em   Am
Naa Aaraadhanaa Neeve (2)            
||Jyothi||

Am       C               G         Am
Naa Paralokapu Thandri – Vyavasaayakudaa (2)
         C     G        Am
Nee Thotaloni Draakshaavallitho
C               G             Am    
Nanu Antu Katti Sthiraparachaavaa (2) 
||Jyothi||

Am       C                   G         Am
Naa Paralokapu Thandri – Naa Manchi Kummari (2)
          C     G        Am
Neekishtamaina Paathranu Cheya
C               G             Am
Nanu Visireyaka Saarepai Unchaavaa (2)
||Jyothi||

Am       C            G         Am
Naa Thandri Kumaara – Parishudhdhaathmudaa (2)
           C     G        Am
Thriyeka Devaa Aadisambhoothudaa
C               G         Am
Ninu Nenemani Aaraadhincheda (2) 
||Jyothi||

--------------------------------------------------------------------------
CREDITS : హోసన్నా మినిస్ట్రీస్ (Hosanna Ministries)
--------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments