1019) జీవమై ఏతెంచిన యేసు దైవమా

** TELUGU LYRICS **

జీవమై ఏతెంచిన యేసు దైవమా
దేహమే ధరించిన ఆత్మ రూపమా
స్నేహమే కోరిన తండ్రి ప్రేమ సాక్షమా
దూతావళి స్తోత్రాలతో
కీర్తించబడువాడవు
లోక కల్యాణమే
నీ జన్మ పరమార్థము
నీవే మా ప్రాణము
ఆద్యంతునే సంకల్పమే
నెరవేరే సంతోషము
శాంతి సందేశమే
లోకమంతా వినిపించెను
నీవే మా భాగ్యము

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments