967) జన్మించెను శ్రీ యేసుడు రారండి పూజింతుము

    జన్మించెను శ్రీ యేసుడు
    రారండి పూజింతుము
    జగమంతట ఉదయించెను (2)
    ఆ విభుని సేవింతుము

1.  పరలోక సైన్యమంతా
    ప్రణుతించె ఆ యేసుని (2)
    సమాధానమును తెలిపిరి
    స్తోత్రము చెల్లించిరి (2) ||జన్మించెను||

2.  ఆరాధించగ వచ్చిరి
    తూర్పునుండి జ్ఞానులు (2)
    సంతసించి గొల్లలు
    పూజించను వచ్చిరి (2) ||జన్మించెను||

3.  పాపాలు తొలగించను
    పరలోకమును వీడెను (2)
    నమ్మిన ప్రతివారికీ
    కలుగును మోక్షము (2) ||జన్మించెను||

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments