966) జన్మించె లోకరక్షకుడు మన పాప విమోచకుడు

** TELUGU LYRICS **

    జన్మించె లోకరక్షకుడు మన పాప విమోచకుడు
    జగతికి ముక్తిని ప్రసాదించే రక్షకుడు
    ప్రభుల ప్రభువు రాజుల రాజు
    పరము వీడి జన్మించె జన్మించె

1.  గాబ్రియేలు దూత కాపరులకు చెప్పెనే
    రక్షకుడు విమోచకుడు మనకొరకు ఇల పుట్టాడని (2)
    పరలోక సైన్య సమూహము ప్రభువును స్తుతియించెనే
    ఆనంద ధ్వనుల
ను చేస్తు శుభములు తెలుపుతు వచ్చెనే (2)
    ప్రభుల ప్రభువు రాజుల రాజు పరము వీడి జన్మించె (2)
    ||జన్మించె||

2.  తూర్పు దేశ జ్ఞానులు తారను చూచిరి
    యూదుల రాజుగ పుట్టిన వానిని కనుగొన వెతికిరి (2)
    తార నడిపే జ్ఞానులను ప్రభువు పాద సన్నిధికి
    కానుకలను అర్పించి 
సాగిలపడి వందనం చేసెనే (2) 
    ||జన్మించె||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments