520) ఐదు రొట్టెలు చేపలు రెండు

** TELUGU LYRICS **

ఐదు రొట్టెలు చేపలు రెండు
ఐదు వేలకు పంచిపెట్టెన్
పంక్తి పంక్తిగా కూర్చుండ
పంచి పెట్టిరి ప్రజలందరికి
పండ్రెండు గంపలు మిగిలెను
ప్రభుకు మహిమ కలిగెను

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments