521) ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్ని చేపలు

** TELUGU LYRICS **

ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్ని చేపలు  
ఐదు వేల పీపుల్స్ కి పంచిపెట్టారు (2)
చెప్పలేను బాబోయ్ ప్రభు గొప్పతనాలు 
నేను చెప్పలేను బాబోయ్ ప్రభు గొప్పతనాలు (2)

చెప్పి చెప్పి చేస్తాడు చిత్రమైన పనులెన్నో (2) 
||చెప్పలేను||

కానానులో పెండ్లివిందులో వాటర్ని వైన్ గా మార్చివేసాడు (2)
||చెప్పలేను||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments