276) ఇదిగో నీతిభాస్కరుండు ఉదయమాయె

** TELUGU LYRICS **

    ఇదిగో నీతిభాస్కరుండు ఉదయమాయె నతని నీతి హృదయ కమలమునను
    నిలిచి మది తమోగుణంబులణపె సదమల జ్ఞానంబు నొసఁగె 
    ||ఇదిగో||

1.  ఎవని జ్ఞానమహిమ విభవ మెవనినీతి బలప్రకాశ మెవని మనుజ
    రూపమాయె నవనీత సత్యవర్తి రవినిమించు తేజమూర్తి
    ||ఇదిగో||

2.  నరజనముల నీతియెవడో ధరణిపతుల దీప్తియెవడో దురితఋణము
    దీర్చునెవఁడో పరమపురుష డేసుఁడతఁడె నిరతజీవ మొసగునిపుడె
    ||ఇదిగో||

3.  కలుష మెల్ల బాపదలఁచి కలువరి గిరివరకు నడచి యలవికాని ముక్తి
    గూర్చన్ సిలువమీద బలియై మరణ బలముణఁచి తిరిగిలేచె
    ||ఇదిగో||

4.  మదితమం బదెచటికరిగె యెదను కఠినతము కరిగె హృదయరసము
    లతిశయించి సాధుగుణముగలిగి యేసు పాదములను గొలుతు నిపుడె
    ||ఇదిగో||

5.  జనగణముల జీవమతఁడె ధనఘనముల దాతయతఁడె యనుభవమున
    నెఱుఁగుమతని యనుపమ ప్రేమా మృతంబు ననవరతా నందకరము
    ||ఇదిగో||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments