1149) దిక్కులెన్ని తిరిగినా ఏ దిక్కు వెదకినా

** TELUGU LYRICS **

దిక్కులెన్ని తిరిగినా – ఏ దిక్కు వెదకినా (2)
మనకు దిక్కు ఈ బాల యేసుడే
ఈ ధరణిలో – జోల పాట పాడ రారండయ్యో
ఓ జనులారా – మీ హృదయంలో నివసింప జేయండయ్యో (2)

కన్య గర్భమందు నేడు – కరుణగల రక్షకుండు (2)
స్థలము లేక తిరిగి వేసారెను
నా కొరకై స్థలము సిద్ధ పరచ నేడు పుట్టెను (2)
కల్లబొల్లి కథలు కావు – ఆ గొల్ల బొయల దర్శనంబు (2)
నేడు నోవాహు ఓడ జోరేబు కొండ
గుర్తుగా ఉన్నాయి చూడండి         
||దిక్కులెన్ని||

దిక్కులేని వారినెల్ల – పాపమందు బ్రతికేటోళ్ల (2)
తన మార్గమందు నడుప బుట్టెను
ఈ బాలుడు చెడ్డ వారినెల్ల చేరదీయును (2)
జన్మించాడు నేడు – ఈ విశ్వ మొత్తమునేలు రాజు (2)
నేడు తూర్పు దిక్కు జనులందరు వచ్చి
హృదయాలు అర్పించినారయ్యో   
||దిక్కులెన్ని||

** ENGLISH LYRICS **

Dikkulenni Thiriginaa – Ae Dikku Vedakinaa (2)
Manaku Dikku Ee Baala Yesude
Ee Dharanilo – Jola Paata Paada Raarandayyo
O Janulaaraa – Mee Hrudayamlo Nivasimpa Jeyandayyo (2)

Kanya Garbhamandu Nedu – Karunagala Rakshakundu (2)
Sthalamu Leka Thirigi Vesaarenu
Naa Korakai Sthalamu Siddha Paracha Nedu Puttenu (2)
Kallabolli Kathalu Kaavu – Aa Golla Boyala Darshanambu (2)
Nedu Novaahu Oda Jorebu Konda
Gurthuga Unnaayi Choodandi            
||Dikkulenni||

Dikkuleni Vaarinella – Paapamandu Brathiketolla (2)
Thana Maargamandu Nadupa Buttenu
Ee Baaludu Chedda Vaarinella Cheradeeyunu (2)
Janminchinaadu Nedu – Ee Vishwa Motthamunelu Raaju (2)
Nedu Thoorpu Dikku Janulandaru Vachchi
Hrudayaalu Arpinchinaarayyo     
||Dikkulenni||

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments