1216) దేవా నీకు స్తోత్రము

** TELUGU LYRICS **

దేవా నీకు స్తోత్రము

దేవా నీకు స్తోత్రము - యిచ్చావు నాకొక దినము
దేవా నీకు స్తోత్రము - యిచ్చావు నాకొక దినము
దీవించుము - నను ఈ దినము
దీవించుము - నను ఈదినము
జీవింతు నే నీకోసము

జీవింతు నే నీకోసము
ఆ ..ఆమెన్! ఆ ..ఆమెన్! ఆ ..ఆమెన్!

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments