1182) దేవ దేవుని సన్నిధి మెండుగా మీ కాన్కీలా

** TELUGU LYRICS **

    దేవ దేవుని సన్నిధి - మెండుగా మీ కాన్కీలా
    దండిగా అర్పించుడి - దీవెనలు సమ కూడగా 
    ||దేవ||

1.  ఉదయకాల ప్రశాంతతా - సంధ్య వెలుగులు శోభలు
    కుసుమ ఫలముల సంపదా - విసరు చల్లని గాలులు
    దైవ ప్రేమను చాలుచుండు సాటిలేని ఈవులు (2)
    ||దేవ||

2.  మంచి నెంచే జ్ఞానము - పాప మణచ్చే మార్గమ
    బ్రతుకు బాటలో జీవనం - ప్రభుని తలచే మానసం
    ఆయురారోగ్యాలు స్వామి
    కరుణ చిందే ఈ దినం (2)
    ||దేవ||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments