935) చూడుము ఈ క్షణమే కల్వరిని (65)

    - Scale : F

    చూడుము ఈ క్షణమే కల్వరిని 
    ప్రేమామయుడు నీకై నిలుచుండెను  
    గొప్ప రక్షణ నివ్వ శ్రీయేసుడు 
    సిలువలో వ్రేలాడుచున్నాడుగా 

1.  మానవులెంతో చెడిపోయిరి ... మరణించెదమని తలపోయక 
    ఎరుగరు మరణము నిక్కమని - నరకమున్నదని వారెరుగరు 
    ||చూడుము||

2.  ఇహమందు నీకు కలవన్నియు - చనిపోవు సమయాన వెంటరావు 
    చనిపోయినను లేచెదవు - తీర్పున్నదని ఎరుగు ఒక దినమున
    ||చూడుము||

3.  మనలను ధనవంతులుగ చేయను - దరిద్రుడాయెను మన ప్రభువు 
    రక్తము కార్చెను పాపులకై - అంగీకరించుము శ్రీయేసుని 
    ||చూడుము||

4.  సిలువపై చూడుము ఆప్రియుని - ఆ ప్రేమకై నీవు ఏమిత్తువు 
    అర్పించుకో నీదు జీవితము - ఆయన కొరకై జీవించుము 
    ||చూడుము||

CHORDS

    F                     Bb    F
    చూడుము ఈ క్షణమే కల్వరిని 
                  Bb    C7         F
    ప్రేమామయుడు నీకై నిలుచుండెను 
            Bb      C7 
    గొప్ప రక్షణ నివ్వ శ్రీయేసుడు 
       C     Bb     C7        F
    సిలువలో వ్రేలాడుచున్నాడుగా 

    F              Dm      Bb   C         Gm   C7       F
1.  మానవులెంతో చెడిపోయిరి ... మరణించెదమని తలపోయక 
             Am       C     Bb C       Gm   C7       F
    ఎరుగరు మరణము నిక్కమని - నరకమున్నదని వారెరుగరు 
    ||చూడుము||

2.  ఇహమందు నీకు కలవన్నియు - చనిపోవు సమయాన వెంటరావు 
    చనిపోయినను లేచెదవు - తీర్పున్నదని ఎరుగు ఒక దినమున
    ||చూడుము||

3.  మనలను ధనవంతులుగ చేయను - దరిద్రుడాయెను మన ప్రభువు 
    రక్తము కార్చెను పాపులకై - అంగీకరించుము శ్రీయేసుని 
    ||చూడుము||

4.  సిలువపై చూడుము ఆప్రియుని - ఆ ప్రేమకై నీవు ఏమిత్తువు 
    అర్పించుకో నీదు జీవితము - ఆయన కొరకై జీవించుము 
    ||చూడుము||

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments