4383) నీవు తప్ప నాకు ఇలలో ఎవరున్నారయ్యా


** TELUGU LYRICS **

నీవు తప్ప నాకు ఇలలో ఎవరున్నారయ్యా
నీ ప్రేమ కన్నా సాటి  భువిపై ఏదీ లేదయ్యా 
నువ్వంటూ లేకుంటే నే బ్రతుకలేనయ్యా 
నేనిలా ఉన్నానంటే నీ దయేనయ్యా 
నీ ప్రేమ లేకుంటే ఈ జన్మలేదయ్యా
గుండెనిండా నిండున్నావు ఓ నాయేసయ్యా

కష్టాలచెరలో చిక్కుకున్న నన్ను
నీ ప్రేమవరమే కురిపించినావు 
ఈ లోకమంతా వెలివేస్తున్న 
నీ ప్రేమ నాపై చూపించినావు
నీ అరచేతిలో నన్ను దాచినావయ్యా
నా చేయి విడువక నన్ను నడిపినావయ్యా 
నా తోడై నా నీడై వెంటుంటే చాలయ్యా

కన్నీటి అలలో మునిగిన నన్ను 
నీ దివ్యకరమే అందించినావు
ఆ సిలువలోనే నీప్రాణమును 
నను రక్షింప అర్పించినావు 
నీ కృప నీడలో నన్ను కాచినావయ్యా
ఒక క్షణం వీడక కాపాడినావయ్యా 
నాశ్వాసై నాధ్యాసై నువ్వుంటే చాలయ్యా

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : Lyrics : Phillip Prakash
Voice & Music :  Saari Haran & Kalyan keys
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments