4401) గగనన్ని తాకేలా జగమంత చాటలా యేసయ్యా పుట్టాడని రక్షింప వచ్చాడని


** TELUGU LYRICS **

గగనన్ని తాకేలా జగమంత చాటలా
యేసయ్యా పుట్టాడని రక్షింప వచ్చాడని (2)

తూర్పు దిక్కు చుక్కాని చూచి జ్ఞానులు
దేవ దూత మాటలు విని ఆ గొల్లలు (2)
పత్తి పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడిన యేసుని చూచి
అందరూ ఆనందముతో నాట్యము చేసిరి (2)
||యేసయ్య పుట్టాడని||

కన్యక గర్భమందు జన్నించగ
ధన్యురాలు అనుచు దూతలెల్లరు (2)
పరలోక సైన్యము బాల క్రీస్తు యేసుని గూర్చి
ఉత్సహంతో ఆనందంతో పాటలు పాడిరి (2)
||యేసయ్య పుట్టాడని||

** ENGLISH LYRICS **

Gaganaanni Thaakeyla Jagamantha Chaatala 
Yessiah Puttadani Rakshimpa Vachaadani (2)

Thoorpu Dhikku Chukkanu Choochi Gnyaanulu
Deva Dhootha Maatalu Vini Aa Gollalu (2)
Patthi Potthi Guddalatho Chuttabadina Yesuni Choochi
Andharu Aanandhamutho Naatyamu Chesiri (2)
||Yessiah Puttadani||

Kanyaka Garbhmandhu Janminchaga
Dhanyuraalu Anuchu Dhoothalellaru (2)
Paraloka Sainyamu Bala Kreesthu Yesuni Gurchi
Vutsahamutho Anandhamutho Paaatalu Paadiri (2)
||Yessiah Puttadani||

--------------------------------------------------------
CREDITS : Vocals : Atchyuth Enosh 
Lyrics, Tune, Music : Anil Ravada
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments