4326) నే వేచియుంటిని నీదు స్పర్శకై నిలచియుంటినీ నీదు దర్శనంబుకై


** TELUGU LYRICS **

నే వేచియుంటిని నీదు స్పర్శకై 
నిలచియుంటినీ నీదు దర్శనంబుకై 
జీవమా ప్రియ యేసువా 
నేస్తమా ఘన దైవమా  
||నే వేచియుంటిని||

కఠిన శిలలైన మారిపోవునే 
నీ స్పర్శలో శిల్పముగా 
జిగట మన్నైన రూపొందునే 
నీ చేతిలో ఘన పాత్రగా 
రాతిని నన్ను మలచితివే నీ రూపములో 
మంటినినన్ను వాడుకొనవే నీ సేవలో 
||జీవమా ప్రియ||

తొలగి పోవునే ప్రతిపాపము 
నీ ముఖకాంతిలో నా దేవా 
శుద్ధినొందునే ప్రతిపాపియూ 
నీ దర్శనములో నా ప్రభువా 
పాపిని నన్ను నిలిపితివే నీ పోలికలో 
నడిపించవే జాలితో నీ పరిచర్యలో  
||జీవమా ప్రియ||

పులకించదా నిన్ను తాకిన 
ఏ తనువైనా నీ ప్రేమలో 
పరవశించదా నీవు తాకిన 
ఏ హృదియైనా నీ కృపలో 
హర్షించదా నిన్ను చూచిన ఏ మనసైనా 
ప్రహర్షించదా నీవు చూచిన ఏ బ్రతుకైనా 
||జీవమా ప్రియ||

---------------------------------------------------------------------------------------
CREDITS : Music : Jk Christopher
Written & Vocals : Rev. Dr. P. Rambabu & Priya Himesh
---------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments