4228) నా మార్గమునకు దీపమైన నా యేసునితో సదా సాగెద


** TELUGU LYRICS **

నా మార్గమునకు దీపమైన
నా యేసునితో సదా సాగెద

గాడాంధకారపు లోయలలో - మరణ భయము నన్ను క్రమ్మినను 
ఆత్మయందు నేను క్రుంగిపోవక - అనుదినం ఆనందింపచేయునట్టి 
ఆత్మనాధునితో సాగెదను
||నా మార్గ||

నా యొక్క ప్రయత్నములన్నియును - నిష్పలముగ అవి మారినను
నా యొక్క ఆశలు అన్నియును - నిరాశలుగ మారిపోయినను
నిరీక్షణతో నే సాగెదను
||నా మార్గ||

సమస్తమైన నా భారములు - సంపూర్ణముగ ప్రభు తీర్చునుగా 
నా సన్నిధి నీకు తోడుగా - వచ్చునని సెలవిచ్చిన
నా దేవునితో సాగెదను
||నా మార్గ||

ప్రతి ఫలము నేను పొందుటకు నిరీక్షణతో నున్న ధైర్యమును 
పలుశ్రమలందును విడువకుండ ప్రాణాత్మ దేహము సమర్పించి 
ప్రియుని ముఖం చూచి సాగెదను
||నా మార్గ||

-------------------------------------------------------------------------
CREDITS : హోసన్నా మినిస్ట్రీస్ (Hosanna Ministries)
-------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments