3898) ఎదుగుము యేసుని జ్ఞానములో ఎదుగుము ప్రభు కృపలో (26)

** TELUGU LYRICS **

    - జె. దేవరాజు 
    - Scale : Dm

    ఎదుగుము యేసుని జ్ఞానములో 
    ఎదుగుము ప్రభు కృపలో 
    ఫలియించి స్తుతి చెల్లించి బలమొందుము ఇలలో 

1.  మహోన్నతునిలో నిలచియుండి - బహుగా ఫలియించుడి 
    లోతుగవేరు పారినవారై - మీదికి ఎదగండి 
    ఆత్మజ్ఞానమందు - శుద్ధాత్మ ఫలముతోడ (2) 
    ఆత్మజ్ఞానమందు - శుద్ధాత్మ ఫలముతోడ 
    ||ఎదుగుము||

2.  స్తుతి వందనములు చెల్లించుటలో - నిరతము వర్థిల్లు 
    స్థిర విశ్వాసములో కొనసాగుచు - ధరలో విస్తరించు 
    ఆత్మ మందిరముగా - శుద్ధాత్మ నిలయమీవే (2)  
    ||ఎదుగుము||

3.  కృప సమాధానం పొందండి - అనుభవజ్ఞానముతో 
    వాగ్దానములను వాడండి - దైవస్వభావముతో 
    దైవ పిలుపుగనుమా - ఏర్పాటు నిశ్చయముతో (2)  
    ||ఎదుగుము||

** CHORDS **


    Dm                 Gm7
    ఎదుగుము యేసుని జ్ఞానములో 
    C                    Dm
    ఎదుగుము ప్రభు కృపలో 
                              Bb                  A
    ఫలియించి స్తుతి చెల్లించి బలమొందుము ఇలలో 

    Dm                              Bb                  A
1.  మహోన్నతునిలో నిలచియుండి - బహుగా ఫలియించుడి 
    Dm                      Bb           Dm
    లోతుగవేరు పారినవారై - మీదికి ఎదగండి 
    Dm               Bb               Dm
    ఆత్మజ్ఞానమందు - శుద్ధాత్మ ఫలముతోడ (2) 
    Dm               Bb               Dm
    ఆత్మజ్ఞానమందు - శుద్ధాత్మ ఫలముతోడ 
    ||ఎదుగుము||

2.  స్తుతి వందనములు చెల్లించుటలో - నిరతము వర్థిల్లు 
    స్థిర విశ్వాసములో కొనసాగుచు - ధరలో విస్తరించు 
    ఆత్మ మందిరముగా - శుద్ధాత్మ నిలయమీవే (2)  
    ||ఎదుగుము||

3.  కృప సమాధానం పొందండి - అనుభవజ్ఞానముతో 
    వాగ్దానములను వాడండి - దైవస్వభావముతో 
    దైవ పిలుపుగనుమా - ఏర్పాటు నిశ్చయముతో (2)  
    ||ఎదుగుము||

---------------------------------------------------
CREDITS : Vidhyardhi Geethavali
---------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments