3879) అర్పింతు దేవా ప్రాణాత్మదేహం (7)

** TELUGU LYRICS **

    - జె. దేవరాజ్ 
    - Scale : Cm

    అర్పింతు దేవా - ప్రాణాత్మదేహం 
    నీ సేవ చేయగ - నీ మాట చాటగ 
    అర్పింతు దేవా 

1.  నను నీకై జేసితివి - ననుకోరి చేరితివి 
    నను కొనగ నా కొరకై - క్రయధనము నిచ్చితివి 
    నను నీదు సొత్తుగజేసి - కృపచేత బ్రోచితివి 
    నను నీదు సంకల్పములో - స్థిరపరచి గాచితివి 
    అర్పింతు జీవితం - అంగీకరించుమా 
    యజమానుడా దేవా - సర్వాధికారివి 
    ||అర్పింతు||

2.  విద్యార్థి లోకంలో - నిను నేను సేవింపన్ 
    బాధ్యతల నిచ్చితివి - భారంబు మోపితివి 
    శుద్ధీకరించితివి - శుభవార్త నొసగితివి 
    ఉద్యోగ వరములతో - దీవెనలు నింపితివి 
    అర్పింతు జీవితం - నీ సేవచేయగా 
    యజమానుడా దేవ - సర్వాధికారివి
    ||అర్పింతు||

3.  నీ వాక్యం ధ్యానింతున్ - బోధించి నేర్పింతున్ 
    నీ వాక్యం పాటింతున్ - ప్రార్థించి ప్రకటింతున్ 
    నీ వాక్య సత్యాలే - సవాళ్ళు లోకంలో 
    నీ వాక్య భావాలే - బాధలకు ఔషధముల్ 
    అర్పింతు జీవితం - నీ వాక్య సేవకై 
    యజమానుడా దేవ - సర్వాధికారివి
    ||అర్పింతు||

** CHORDS **


    Cm                G     Cm Eb
    అర్పింతు దేవా - ప్రాణాత్మదేహం 
            Fm               G   Cm
    నీ సేవ చేయగ - నీ మాట చాటగ 
              Eb  Cm
    అర్పింతు దేవా 

              G                 Cm
1.  నను నీకై జేసితివి - ననుకోరి చేరితివి 
                        G                      Cm
    నను కొనగ నా కొరకై - క్రయధనము నిచ్చితివి 
                        Fm                 Cm
    నను నీదు సొత్తుగజేసి - కృపచేత బ్రోచితివి 
                          Fm                  Cm  
    నను నీదు సంకల్పములో - స్థిరపరచి గాచితివి 
              G     Fm       Bb  Cm
    అర్పింతు జీవితం - అంగీకరించుమా 
                G      Fm      Bb Cm
    యజమానుడా దేవా - సర్వాధికారివి
    ||అర్పింతు||

2.  విద్యార్థి లోకంలో - నిను నేను సేవింపన్ 
    బాధ్యతల నిచ్చితివి - భారంబు మోపితివి 
    శుద్ధీకరించితివి - శుభవార్త నొసగితివి 
    ఉద్యోగ వరములతో - దీవెనలు నింపితివి 
    అర్పింతు జీవితం - నీ సేవచేయగా 
    యజమానుడా దేవ - సర్వాధికారివి
    ||అర్పింతు||

3.  నీ వాక్యం ధ్యానింతున్ - బోధించి నేర్పింతున్ 
    నీ వాక్యం పాటింతున్ - ప్రార్థించి ప్రకటింతున్ 
    నీ వాక్య సత్యాలే - సవాళ్ళు లోకంలో 
    నీ వాక్య భావాలే - బాధలకు ఔషధముల్ 
    అర్పింతు జీవితం - నీ వాక్య సేవకై 
    యజమానుడా దేవ - సర్వాధికారివి
    ||అర్పింతు||

-----------------------------------------------------------------------------
    CREDITS : Vidhyarthi Geethavali (విధ్యార్ధి గీతావళి)
    Youtube Link : 👉 Click Here
-----------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments