3870) అంజూరపు చెట్లు పూయకుండినను ద్రాక్షచెట్లు ఫలియింపకను (1)

** TELUGU LYRICS **

- పీటర్ సింగ్ 
- Scale : C

అంజూరపు చెట్లు పూయకుండినను ద్రాక్షచెట్లు ఫలియింపకను 
ఓలీవచెట్లు కాయకను చేనిలోని పైరు పంటకు రాకపోయినను 
గొర్రెలు దొడ్డిలో లేకున్నా - శాలలో పశువులు లేకున్నా 
యెహోవయందానందము - నా దేవునిలో సంతోషము 
ప్రభువగు యెహోవాయే నాకు గల బలము 
నాదు కాళ్ళను లేడి కాళ్ళగ చేయువాడు ఆయనే 
ఉన్నతంబౌ స్థలములందున - నన్ను నడిపించున్ 
గొర్రెలు దొడ్డిలో లేకున్నా - శాలలో పశువులు లేకున్నా 
యెహోవాయందానందము - నా దేవునిలో సంతోషము 

** CHORDS **

C           FC               FC
అంజూరపు చెట్లు పూయకుండినను ద్రాక్షచెట్లు ఫలియింపకను 
            G      C           G             F            C
ఓలీవచెట్లు కాయకను చేనిలోని పైరు పంటకు రాకపోయినను 
                           Dm               G   C
గొర్రెలు దొడ్డిలో లేకున్నా - శాలలో పశువులు లేకున్నా 
G                C             G            C
యెహోవయందానందము - నా దేవునిలో సంతోషము 
                     FC                FC
ప్రభువగు యెహోవాయే నాకు గల బలము 
       F                   G          C
నాదు కాళ్ళను లేడి కాళ్ళగ చేయువాడు ఆయనే 
            G                F                C
ఉన్నతంబౌ స్థలములందున - నన్ను నడిపించున్ 
                           Dm                G  C
గొర్రెలు దొడ్డిలో లేకున్నా - శాలలో పశువులు లేకున్నా 
G                 C             G            C
యెహోవాయందానందము - నా దేవునిలో సంతోషము 

---------------------------------------------------
CREDITS : Vidhyardhi Geethavali
---------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments