3867) నీవే నా నీడ తోడువై యుంటివి నా యేసయ్యా

    

** TELUGU LYRICS **
    
    నీవే నా నీడ తోడువై యుంటివి నా యేసయ్యా (2)
    నీవే నా తోడునీడవై యుంటివి 
(2)
    భయపడను నేను ఏనాటికి
    నిలిచెదను యేసు నీ సాక్షిగా
 (2)
    ||నీవే నా తోడునీడవై||

1.  కాలమెదురు తిరిగినా
    కారుచీకటి కమ్మినా
 (2)
    పదివేలమంది పైబడినను
    నీవే నా బలము ధైర్యము
 (2)
    ||నీవే నా తోడునీడవై||

2.  జలములలోబడి నే వెళ్ళినా
    అగ్నిలో నే నడచినా
 (2)
    నీ బాహువే నన్ను రక్షించును
    విడువవు నను ఎడబాయవు
 (2)
    ||నీవే నా తోడునీడవై||

3.  నిందలెన్ని నిలిచినా
    అవమానమే క్రుంగదీసినా
 (2)
    నా తలను పైకెత్తువాడవు నీవే
    ఆనందముతో నిన్ను 
    స్తుతియింతును
 (2)
    ||నీవే నాతోడునీడవై||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments