3729) ఆనందం ఆనందం యేసు పుట్టెనెంతో ఆనందం

    

** TELUGU LYRICS **

    ఆనందం ఆనందం యేసు పుట్టెనెంతో ఆనందం
    సంతోషం సంతోషం క్రీస్తు జన్మించే సంతోషం (2)
    (ఆ)దేవుడే నరునిగా మన కొరకు జన్మించె
    లేఖనం నేరవేర్పుకై ఈ భువికి అరుదెంచె
 (2)  
    ||ఆనందం||

1.  బేత్లహేమనే ఒక గ్రామంలో పసి బాలునిగా పుట్టెను
    తూర్పు దిక్కున ఆ నింగిలో ఒక తార ఉదయించెను(2)
    గొల్లలు జ్ఞానులు పరవశులై పూజించిరి
    ఆ రీతిగా మనమందరం ఆరాధన చేసెదం
    ||ఆనందం||

2.  కన్యా మరియకు పరిశుద్ధుడు కుమారునిగా పుట్టెను
    తన ప్రజలను పాపం నుండి తానే రక్షించెను (2)
    దూతలు పాడిరి సమాధానం అని చెప్పిరి
    యేసుని నమ్మితే రక్షింపబడుదువు ఇప్పుడే
    ||ఆనందం||

** ENGLISH LYRICS **

    Anandham Anadham Yesu Puttenentho Anandham
    Santhosham Santhosham
    Kreesthu Janminche Santhosham
    Devude Naruniga Mana Koraku Janminche
    Lekhanam Neraverpukai 
    Ee Bhuviki Arudhendhe
    ||Anandham||

1.  Bethlehemane Oka Graamamlo
    Pasi Baaluniga Puttenu
    Thoorpu Dhikkuna Aa Ningilo
    Oka Thaara Udhayinchenu
    Gollalu Gnaanulu Paravasulai Poojinchiri
    Aa Reethiga Manamandharam 
    Aradhana Chesedham
    ||Anandham||

2.  Kanya Mariyaku Parishuddhudu 
    Kumaaruniga Puttenu
    Thana Prajalanu Paapam Nundi
    Thaane Rakshinchenu
    Dhoothalu Paadiri
    Samaadhanamani Cheppiri
    Yesuni Nammithe Rakshimpa Badudhuvu Ipude
    ||Anandham||

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments