3632) అతి సుందరుడవు యేసయ్య మనోహరుడవు నీవయ్యా

    

** TELUGU LYRICS **

    అతి సుందరుడవు యేసయ్య
    మనోహరుడవు నీవయ్యా
    యదార్థవంతుల సభలో పరిశుద్ధులుతో కలిసి 
    నిన్ను ఆరాధించెను అతిసుందరుడా మనోహరుడా
    ఆరాధనకు యోగ్యుడవు స్తుతులకు పాత్రుడవు 

    నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణమైన సంతోషము కలదు 
    కృపా క్షేమములు నీ మందిరములో సమృద్ధిగా కలవు 
    నే దీనుడనై నీ సన్నిధిని అనుభవించెదను 
    పరవశించి పరవళ్లు త్రొక్కి ఆరాధించెదను  
    ||అతి సుందరుడవు||

    అమూల్యమైన వాగ్దానములు నాకై అనుగ్రహించావు 
    అత్యధికముగా ఆశీర్వదించి హెచ్చించి యున్నావు 
    విశ్వాసముతో ఓర్పు గలిగి వాగ్దానమును పొందెదను 
    సంపూర్ణతకై పరిశుద్ధుడనై ఆరాధించెదను
    ||అతి సుందరుడవు||

    మహారాజువై సీయోనులో ఏలుచున్నావు 
    పునాదులు గల పట్టణము కట్టుచున్నావు 
    సౌందర్యము గల సీయోనులో ప్రకాశించుచున్నావు 
    నీ మహిమను పొంది నీ దరి చేరి ఆరాధించెదను 
    అతిసుందరుడా..... మనోహరుడా.... 
    ఆరాధనకు యోగ్యుడవు స్తుతులకు పాత్రుడవు

** ENGLISH LYRICS **

    Athi Sundharudavu Yesayya Manoharudavu Neevayya
    Yadhaarthavanthula Sabhalo Parishuddhulatho Kalasi
    Ninu Aaraadhinchedanu
    Hallelujah Hallelujah Hosanna Aaraadhana

    Nee Sannidhilo Sampoornamaina Santhoshamu Kaladhu
    Krupaakshemamulu Nee Mandhiramulo Samruddhigaa Kalavu
    Ne Dheenudanai Nee Sannidhini Anubhavinchedhanu
    Paravasinchi Paravalluthokki Aaraadhinchedanu 
    ||Athi Sundharudavu||

    Amulyamulaina Vaagdhaanamulu Anugrahinchaavu
    Athyadhikamugaa Asheervadhinchi Hechinchiyunnaavu
    Viswaasamutho Orpu Kaligi Vaagdaanamune Pondhedhanu
    Sampoornathakai Parishuddhudanai Aaraadhinchedhanu
    ||Athi Sundharudavu||

    Mahaaraajuvai Seeyonulo Eluchunnaavu
    Punaadhulugala Pattanamunu Kattuchunnaavu
    Soundharyamugala Seeyonulo Prakaasinchuchunnaavu
    Nee Mahimanu Pondhi Nee Dharicheri Aaraadhinchedhanu

--------------------------------------------------------
CREDITS : 
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments