1994) ప్రతి ఉదయం పాడేద నీ గానం

** TELUGU LYRICS **   

    ప్రతి ఉదయం పాడేద నీ గానం
    నా దేవా నా యేసు ప్రభువా

1.  చేయును నా ఆత్మ గానము
    అణువణువు నా ధ్యానము
    కనిపెట్టెదను నీ రాక కోసం

2.  నీవే నా మదిలో భావన
    నీవే నా హ్రదయ స్పందన
    నీవే దీవే నా జీవితనా

-------------------------------------------------------------------
CREDITS : 
Youtube Link : 
-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Do leave your valuable comments